Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ INTRASOFT ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η ιδιωτική εταιρεία Intrasoft του Σωκράτη Κόκκαλη διαχειρίζεται τη βάση νομικών δεδομένων 'NOMOS'. Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στον σχετικό ιστότοπο (http://lawdb.intrasoftnet.com/), η 'NOMOS' περιλαμβάνει:
- Το σύνολο της Ελληνικής Νομοθεσίας (Κωδικοποιημένης), με παροχή ισχύοντος - προϊσχύσαντος δικαίου και διασύνδεση αφενός των εξουσιοδοτικών διατάξεων Νομοθετημάτων με τα κατά εξουσιοδότηση αυτών εκδοθέντα Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις και αφετέρου με την ερμηνευτική ή σχετική νομολογία, νομική αρθρογραφία και γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
- Το Δίκαιο της Ε.Ε (στην ελληνική γλώσσα) καθώς και τη Νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, μέσω της ενσωματωμένης στη ΝΟΜΟΣ βάσεως δεδομένων CELEX της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
- Σημαντική Νομολογία όλων των δικαστηρίων από το έτος 1980 περίπου μέχρι σήμερα.
- Αποδελτιωμένη (από 35 νομικά περιοδικά) σε περιλήψεις νομική αρθρογραφία (άρθρα, μελέτες) των τελευταίων 30 περίπου ετών πλέον πρόσθετου υλικού όπως π.χ. οι γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ.


Όπως διαπιστώνετε, με μόνη εξαίρεση τα άρθρα και τις μελέτες των επιστημονικών περιοδικών (scientific journals), το σύνολο των δεδομένων της 'NOMOS' είναι νομικά έγγραφα των νομοθετικών και δικαστικών οργάνων Ελλάδας & Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δηλαδή δημόσια ή, ορθότερα, κρατικά έγγραφα. Πράγματι ένας ιδιώτης δεν δύναται να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νομοθετικό υλικό. Απαιτείται είτε συνδρομή είτε καταβολή αντιτίμου/ανά αιτούμενο έγγραφο.


Αυτό όμως δεν ισχύει για τα κράτη. Η εθνική νομοθεσία και οι δικαστικές αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων είναι προϊόν του κρατικού μηχανισμού. Παρομοίως, η κοινοτική νομοθεσία και οι δικαστικές αποφάσεις του ΔΕΚ είναι προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου διαθέσιμα στα κράτη-μέλη.


Αντί το Ελληνικό Δημόσιο να οργανώσει τη δική του βάση δεδομένων, με όποια εμπορική διάσταση (= δηλαδή δυνατότητα κρατικών εσόδων) μπορεί να έχει ένα τέτοιο εγχείρημα, επιλέγει να πληρώνει αδρά την εταιρεία του κ. Σωκράτη Κόκκαλη. Μάλιστα η εταιρεία Intrasoft International (που απορρόφησε την Intracom IT Services - επίσης συμφερόντων Κόκκαλη) έχει έδρα το Λουξεμβούργο. Συνεπώς δεν διέπεται από τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις των υπολοίπων εταιρειών που έχουν έδρα και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ορισμένες από τις δημόσιες υπηρεσίες & οργανισμούς που έχουν συνάψει συμβάσεις με την Intrasoft International - όπως αποδεικνύεται από τις αντίστοιχες δημοσιευμένες αποφάσεις στο Πρόγραμμα 'ΔΙΑΥΓΕΙΑ' - είναι οι ακόλουθες:1) Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Η χρέωση ανέρχεται σε 5935 ευρώ για την χρονική περίοδο από 02/03/2012 έως 31/12/2012. Το πλήρες κείμενο, με ΑΔΑ (= Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) Β44ΕΦ-3ΑΦ, είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/ada/%CE%9244%CE%95%CE%A6-3%CE%91%CE%A6.

2) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η χρέωση ανέρχεται σε  14 438  ευρώ για την χρονική περίοδο από 01/08/2011 έως 31/07/2012. Το πλήρες κείμενο, με ΑΔΑ (= Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) 45ΠΑΗ-Β1Ι, είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/45%CE%A0%CE%91%CE%97-%CE%921%CE%99.

3) Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά. Η χρέωση ανέρχεται σε  733  ευρώ για ηλεκτρονική πρόσβαση 40 ωρών εντός του 2012. Το πλήρες κείμενο, με ΑΔΑ (= Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης) ΒΟΝΧ469ΗΡΖ-2ΡΣ, είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://et.diavgeia.gov.gr/f/eep/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D%CE%A7469%CE%97%CE%A1%CE%96-2%CE%A1%CE%A3.Πολλαπλασιάστε τώρα τα προαναφερθέντα (ενδεικτικά) ποσά με το σύνολο των κρατικών φορέων. Τέλος, αναρωτηθείτε για το λόγο ύπαρξης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (http://www.gsis.gr/), του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (http://www.nsk.gov.gr/webnsk/) καθώς και της Διεύθυνσης Πληροφορικής & της Νομικής Υπηρεσίας κάθε Υπουργείου...

1 σχόλιο:

 1. Σαν Δικηγόρος και χρήστης νομικών εντύπων και ηλεκτρονικών βάσεων πληροφοριών, πιστεύω ότι η παραπάνω καταχώρηση είναι ανακριβής.

  Στον ελληνικό χώρο – εκτός από τη NOMOS - υπάρχουν σήμερα 30 περίπου έντυπες και ηλεκτρονικές νομικές εκδόσεις, δηλαδή νομικά περιοδικά και βάσεις νομικών δεδομένων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Νομικής Πληροφόρησης, τα οποία διατίθενται στο κοινό έναντι συνδρομής.

  O λόγος για τον οποίο κάθε χρήστης, είτε δικηγόρος, είτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, επιλέγει να καταβάλλει συνδρομή σε κάποια εκ των ανωτέρω έντυπων η/και ηλεκτρονικών νομικών εκδόσεων, είναι προκειμένου να διευκολύνει τη δουλειά του από την επεξεργασία των νομικών πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται, μέσω των εκδόσεων αυτών.

  Ειδικότερα, ο καθένας έχει ελεύθερη πρόσβαση στα δημοσιευμένα στο ΦΕΚ κείμενα νομοθεσίας και στις δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις, λόγω του χαρακτήρα τους ως δημοσίων εγγράφων. Τα κείμενα όμως αυτά είναι πρωτογενή, απλά κείμενα, που δεν έχουν υποστεί καμιά νομική επεξεργασία.

  Αν θέλει ο ενδιαφερόμενος να βρει τη νομική πληροφορία επεξεργασμένη, για παράδειγμα τη νομοθεσία για ένα τομέα δικαίου ή/και τη νομοθεσία κωδικοποιημένη, δηλ. ένα νόμο, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις του, όπως ισχύει σήμερα, θα πρέπει να πληρώσει συνδρομή σε κάποια από τις προαναφερόμενες νομικές εκδόσεις.

  Περαιτέρω, η συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών διευκολύνει ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι με τη βοήθεια αφενός της τεχνολογίας και αφετέρου της επεξεργασίας των νομικών πληροφοριών που αυτή παρέχει (θεματικά ευρετήρια, λέξεις-κλειδιά, έρευνα με διαφορετικούς τρόπους που διασφαλίζουν το αποτέλεσμα, σύνδεση/συνδυασμός νόμων/δικαστικών αποφάσεων/γνωμοδοτήσεων κλπ.), υπάρχει εύκολη και ταχύτατη πρόσβαση στο σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας, νομολογίας και αρθρογραφίας για οιαδήποτε νομική υπόθεση τυχόν απασχολεί τον χρήστη.

  Tα ως άνω, τα οποία είναι γνωστά σε όλους, ισχύουν όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες της ΕΕ, και είναι αξιο απορίας πώς αγνοούνται από τον συγγραφέα της καταχώρησης, ο οποίος, κατά τα λοιπά, φαίνεται να είναι γνώστης της συγκεκριμένης δραστηριότητας και πιθανόν συνάδελφος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή